• زنگ سپید

  عضویت زنگ سپید - زنگ سپید

  5000000.00 ریال

  طرح اشتراک زنگ سپید

  با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. یکی از مهمترین ویژگی های این نوع عضویت امکان مشاوره آنلاین در زمینه بورس داخل و خارج کشور می باشد

  قیمت: 5000000.00 ریال

 • زنگ طلایی

  عضویت زنگ طلایی - زنگ طلایی

  3500000.00 ریال

  طرح اشتراک زنگ طلایی

  با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. مهمترین ویژگی های زنگ طلایی امکان مشاوره آنلاین در زمینه بورس داخل ایران و مشاوره های مالی می باشد

  قیمت: 3500000.00 ریال

 • زنگ نقره

  عضویت زنگ نقره - زنگ نقره

  2500000.00 ریال

  طرح اشتراک زنگ نقره

  با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. با استفاده از زنگ نقره ای می توانید صرفا از مشاوره ها و برنامه ریزی مالی  مشاوران استفاده نمایید.

  قیمت: 2500000.00 ریال

 • زنگ برنز

  عضویت زنگ برنز - زنگ برنز

  1500000.00 ریال

  طرح اشتراک زنگ برنز

  با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.این اشتراک مشاوره های مالی اشتراک های دیگر را در بر نمیگیرد.

  قیمت: 1500000.00 ریال