زنگ نقره

طرح اشتراک زنگ نقره

با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. با استفاده از زنگ نقره ای می توانید صرفا از مشاوره ها و برنامه ریزی مالی  مشاوران استفاده نمایید.

قیمت: 2500000.00 ریال